Photo de Mycenaceae : Pleurote tardif - Sarcomyxa serotina - Late fall oyster - Green oyster - Panellus serotinus - Pleurotus serotinus